Eksootikareisid OÜ PRIVAATSUSPOLIITIKA      

Soovides   pakkuda klientidele parimaid teenuseid, peame töötlema isikuandmeid.   Klientide isikuandmete terviklikkuse ja kaitse tagamine on meile oluline.   Soovime teavitada, milliseid isikuandmeid ja milleks me kogume ja millised on   isiku valikud seoses isikuandmete töötlemisega.      

I   EESMÄRK 

1.1   Privaatsuspoliitikaga määratakse kindlaks   põhimõtteid, kuidas isikuandmete töötleja Eksootikareisid OÜ seoses reisi- ja muude teenuste osutamisega   isikuandmeid kaitseb ning millistel eesmärkidel neid töötleb.     

1.2   Privaatsuspoliitika kehtib kõigi isikute suhtes, kes kasutavad Eksootikareisid OÜ reisi-   ja muid teenuseid teenuseid, veebilehte ning esitavad päringuid  Eksootikareisid OÜ teenuste kohta.    

1.3   Privaatsuspoliitika lähtub Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR) ja muudest isikuandmete kaitse õigusaktidest.    

1.4   Privaatsuspoliitika on Eksootikareisid OÜ teenuste lepingu osa. Külastadades veebilehte, tellides uudiskirja, esitades eksootikareisid.ee päringuid teenuste kohta ja asudes   Eksootikareisid OÜ teenuseid kasutama, nõustute privaatsuspoliitikas kirjeldatud   andmetöötluse põhimõtetega.   

II   MÕISTED    

Isik tähendab   Klienti, uudiskirja tellijat ja veebilehe külastajat.    

Klient tähendab   isikut või tema esindajat, kes kasutab Eksootikareisid OÜ teenuseid ning isikut, kes tunneb huvi Eksootikareisid OÜ teenuste vastu. Kliendina käsitletakse ka kliendiga seotud isikut.    

Kliendiga seotud isik tähendab isikut, kelle andmeid Eksootikareisid OÜ seoses reisiteenuse lepingu ja Eksootikareisid OÜ poolt vahendatavate koostööpartnerite teenustega (nt   kindlustuslepingute vahendus) töötleb (nt kliendiga koos reisivad ja   kindlustatud isikud). 

III   MILLISEL EESMÄRGIL ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME  

3.1   Eksootikareisid OÜ töötleb isikuandmeid selleks, et pakkuda parimaid teenuseid, täita   lepingut ning vastata Eksootikareisid OÜ teenuste kohta esitatud päringutele.   Kliendiandmete kogumisel piirdume vähimaga, mida teenuste osutamiseks vajame.       

3.2   Eksootikareisid OÜ kogub isikuandmeid:    

3.2.1   Eksootikareisid OÜ reisiteenuste, hotellide ja lennukipiletite  tellimisel ja kasutamisel;    

3.2.2   Kindlustusteenuste vahendamisel;    

3.2.3   Eksootikareisid OÜ koostööpartneritele teenuste vahendamisel;    

3.3   Andmete töötlemine on vajalik, et Eksootikareisid OÜ-l oleks võimalik osutada klientidele   teenuseid.    

3.4   Andmete töötlemise aluseks on isiku nõusolek, leping või seadus. Seoses   kindlustusvahendusega töötleb Eksootikareisid OÜ kliendi andmeid ilma nõusolekuta seaduse   alusel.    

IV   MILLEKS ME ISIKUANDMEID KASUTAME    

4.1   Eksootikareisid OÜ võib kasutada isiku andmeid lepingu täitmiseks õigusaktide alusel   ilma isiku nõusolekuta järgmistel juhtudel:    

4.1.1   Kliendi või tema esindaja isiku tuvastamiseks;    

4.1.2   Teenuste osutamiseks vajalike tegevuste sooritamiseks, kliendi   teenindamiseks, teenuste ja kliendi kasutuskogemuse paremaks muutmiseks, teenuste kasutamisega seotud info edastamiseks ja muudeks teenuste osutamiseks vajalikeks tegevusteks;    

4.1.3   Lepinguga seotud teenustasude arvestuseks, arvete ja maksegraafikute   vormistamiseks ning edastamiseks ja infovahetuseks;    

4.1.4   Äriliste tegevuste dokumenteerimiseks (teabe edastamine õigusaktidega pandud   kohustuste täitmiseks, nt auditeerimiskohustus), samuti äririskide ja kahjude   hindamiseks ning ärahoidmiseks;    

4.1.5   Kliendile e-posti teel teenuste toimimise, muudatuste, funktsionaalsuste, uute lahenduste ja valikute ning lepinguliste õiguste ja kohustuste kohta   info saatmiseks;     

4.1.6   Eksootikareisid OÜ ja kliendi telefonikõnede salvestamiseks ja säilitamiseks, eesmärgiga   tagada teenuste parem osutamine ja infosüsteemi vigade parandamine, lepingu   poolte tahteavalduste tõendamine;    

4.1.7 Klienditeeninduse kvaliteedi tõstmiseks ja arendamiseks, teenuste kvaliteedi, kasutusaktiivsuse ning kliendi rahulolu mõõtmiseks. Eksootikareisid OÜ võib kombineerida   erinevate teenuste osutamisega kogutud andmeid, kui need on kogutud samal   eesmärgil.    

4.1.8   Eksootikareisid OÜ rikutud või vaidlustatud õiguste kaitseks, sh andmete (isiku nimi,   isikukood, e-posti aadress, telefoninumber) edastamiseks õigus- või   advokaadibüroole ning inkassoettevõttele, sh 30 kalendripäeva ületava   maksehäire korral maksehäirete registrile kuni võla tasumiseni;    

4.1.9   Muul viisil lepingu täitmiseks, teenuste osutamiseks või enda õiguste   kaitseks vajaliku soorituse tegemiseks.    

4.2   Kliendil ei ole võimalik keelduda andmete töötlemisest punktides 4.1.1 –   4.1.9 eesmärkidel, kuivõrd see muudaks teenuse osutamise võimatuks.         

V   MILLISEID KLIENTIDE ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME    

5.1   Punktides 4.1.1 – 4.1.9 nimetatud eesmärkidel töötleb Eksootikareisid OÜ järgmiseid   andmeid:     

5.1.1   Kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või vanus, e-posti aadress ja muude   sidevahendite numbrid, pangakonto number, arve ja tasumise andmed, krediitkaardi andmed, andmed kindlustuslepingu sõlmimiseks ning muud teenuste   osutamiseks vajalikud andmed, kliendi kaasreisijate ees- ja perekonnanimi,   isikukood või vanus, päringu esitaja IP aadress, uudiskirja tellija nimi ja   e-posti aadress    

5.1.2   Muud andmed, mida Eksootikareisid OÜ võib mõistlikus ulatuses ja koosseisus lepingu   täitmiseks töödelda.      

VI   KUIDAS ME ISIKUANDMEID KAITSEME    

6.1   Peame isiku privaatsust ja tema andmete kaitset väga oluliseks.     

6.2   Kaitseme isikuandmeid rangete turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega, kasutades koostöös oma partneritega andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks organisatsioonilisi, füüsilisi ja   infotehnoloogilisi turvameetmeid.     

6.3   Tagame andmete töötlemise turvalisuse vastavalt õigusaktidele (nt isikuandme   kaitse üldmäärus GDPR), muudele isikuandmete kaitse õigusaktidele ja headele   äritavadele.     

6.4   Andmete kaitse igapäevategevustes on reguleeritud Eksootikareisid OÜ töötajate   sisemiste andmekaitse eeskirjadega, mille kohaselt vastutavad töötajad   andmete kaitse meetmete rakendamise eest. Ligipääs andmetele on vaid   töötajatel, kel on selleks tööülesannete täitmiseks vajadus.    

VII   KUIDAS ME KASUTAME ANDMEID TURUNDUSEKS    

7.1   Eksootikareisid OÜ on õigus kasutada isiku andmeid teenuste ja teenuskeskkonna   turunduslikuks analüüsiks, et teha kindlaks isiku eelistused ja   kasutusvajadusel, mille alusel edastada pakkumisi.    

7.2   Eksootikareisid OÜ-l on õigus esitada ja edastada klientidele elektroonilisi ja muid   pakkumisi, mille on koostanud Eksootikareisid OÜ, Eksootikareisid OÜ  koostööpartner või klient, eesmärgiga tagada eelloetletud isikute poolt pakutavate teenuste info parem   ja kiirem jõudmine adressaadini ning osutada kliendile reisiteenustealast   tuge.    

7.3   Isikul on võimalik anda Eksootikareisid OÜ-le nõusolek elektrooniliste, muude   personaalsete, samuti profiilianalüüsil põhinevate turunduspakkumiste   saamiseks, nõusolekut mitte anda või nõusolek tagasi võtta, teatades sellest   Eksootikareisid OÜ veebilehel olevatel kontaktidel. Profiilianalüüsil põhinevate   pakkumiste tegemine võib põhineda teenustel, mida ja kuidas isik kasutab ning   kuidas digitaalsetes kanalites navigeerib.    

7.4   Kliendile pakkumiste esitamine on lubatud lepingu ja Eksootikareisid OÜ õigustatud huvi   alusel, kui isik ei ole turunduspakkumistest loobunud. Lepingu sõlmimisega   annavad klient ja kasutaja nõusoleku talle Eksootikareisid OÜ ja Eksootikareisid OÜ poolt esindatud koostööpartnerite poolt otseturunduse, kampaania- ja sooduspakkumiste   saatmiseks.     

7.5 Isik   võib meiega igal ajal veebilehel olevatel kontaktidel ühendust võtta, et   teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.     

VIII   MILLISEL JUHUL ME ANDMEID JAGAME    

Eksootikareisid OÜ   jagab Andmeid järgmistel juhtudel:    

8.1   Õigusaktidega ettenähtud juhtudel ametiasutustele (nt õiguskaitseorganid, Rahapesu Andmebüroo, kohtud, kohtutäitur, maksuhaldur, järelvalveasutus)   nõudel;    

8.2 Reisibüroodele, kindlustusseltsidele, kindlustusvahendajatele ning muudele   koostööpartneritele) kui see on lepingu täitmiseks või Eksootikareisid OÜ õigustatud   huvi alusel vajalik.    

8.3   Õigus- ja finantskonsultantidele, audiitoritele, inkassoettevõtetele ja   muudele volitatud töötlejatele, kui see on teenuse osutamiseks või Eksootikareisid OÜ   kohustuste täitmiseks ning õiguste kaitseks vajalik.     

IX   ANDMETE VOLITATUD TÖÖTLEMINE 

Eksootikareisid OÜ võib anda andmete kasutamise õiguse   edasi enda volitatud töötlejatele vastavalt õigusaktide nõuetele. Eksootikareisid OÜ   volitatud töötlejad on tema koostööpartnerid, kes tegelevad reisi-,   kindlustus- ja sellega seotud teenuste pakkumisega. Eksootikareisid OÜ annab andmete   töötlemise õiguse volitatud töötlejatele lepingu alusel, millega volitatud   töötleja on kohustatud tagama ja vastutab andmete õigusaktidele vastava   töötlemise ja andmete turvalisuse eest, tagades andmekaitse nõuete täitmise   vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele.   

X   MILLISE AJANI ME ANDMEID SÄILITAME 

Eksootikareisid OÜ ei töötle ja ei säilita   isikuandmeid kauem, kui on vajalik. Eksootikareisid OÜ säilitab andmeid nende kasutamise   eesmärgi täitmiseni ning pärast seda oma õigustatud huvi alusel ja   õigusaktidega ettenähtud kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamisest   tulenevad kohustused, eraõiguslikud alused jms).      

XI   MILLISED ÕIGUSED ME TAGAME   

11.1   Isikul on vastavalt õigusaktidele õigus:    

11.1.1   saada Eksootikareisid OÜ-lt teavet tema andmete töötlemise ulatuse ja kasutamise   kohta;    

11.1.2   nõuda Eksootikereisid OÜ-lt andmete kasutamise lõpetamist, andmete parandamist ja   kustutamist;    

11.1.3   töödelda andmeid turunduslikul eesmärgil;   

11.1.4   võtta andmete kaitseks ühendust Andmekaitse Inspektsiooniga (www.aki.ee) või   pöörduda kohtusse:   

11.1.5   nõuda andmete õigusaktidele mittevastava kasutamise tagajärjel tekkinud   põhjendatud ja tõendatud kahju hüvitamist;    

11.1.6   nõuda, et tema suhtes ei võetaks vastu otsuseid, mis põhinevad üksnes   automatiseeritud töötlemisel ning talle ei edastataks turunduspakkumisi.      

XII   ANDMETE TÖÖTLEMISE GEOGRAAFILINE PIIRKOND 

Eksootikereisid OÜ töötleb Andmeid Euroopa   Liidus (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonna piires (EM).      

XIII   KUIDAS ME KASUTAME KÜPSISEID 

Eksootikareisid OÜ kasutab veebilehel küpsiseid   (inglise keeles: cookies), mis on tekstifailid, mis laetakse veebilehe või   veebilehe külastaja seadmesse (arvutisse, mobiili). Küpsised salvestatakse   veebibrauseri failikataloogi (nt Inernet Explorer, Firefox) seadme   kõvakettale. Küpsised võimaldavad kasutaja edaspidi veebilehele sisenedes ära   tunda, teha kindlaks tema huvid ja eelistused, analüüsides tema valikuid ja   pakkuda talle selle alusel paremaid kasutustingimusi, edastada veebilehe   kaudu pakkumisi ja reklaame. Küpsised ei ohusta veebilehe seadet. Eksootikareisid OÜ  kasutab küpsiseid selleks, et isik ei peaks uuesti veebilehele sisenedes   uuesti sisestama juba eelnevalt sisestatud andmeid.  

XIV   MUUDATUSED 

Eksootikareisid OÜ-l on õigus muuta privaatsuspoliitikat, teatades   sellest vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuse jõustumist veebilehe   https://www.eksootikareisid.ee/ kaudu.      

Privaatsuspoliitika kehtib alates 01.07.2023